CORPORATE

Well-being

CREATOR

“เราคือผู้ส่งมอบวิถีแห่งความอยู่ดีมีสุข ให้คุณก้าวสู่วัยอิสระอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน พร้อมการบริการ บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดสังคมที่แวดล้อมด้วยความสุข รอยยิ้ม และ มิตรภาพ”

Vision, Mission & Values

VISION
เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ ใส่ใจดูแล และส่งเสริมให้ทุกคนก้าวสู่
วัยอิสระอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการอยู่ดีมีสุขที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพให้กับสังคมไทย และในนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

MISSION
มุ่งเน้นบริหารจัดการและสร้างสังคมของวัยอิสระที่มีคุณภาพ ด้วยการส่งมอบวิถีแห่งความ อยู่ดีมีสุขผ่านบริการ CLUB & CARE ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับ COMMUNITV นี้โดยเฉพาะ เพื่อช่วยดูแล ป้องกัน และชะลอความ
เสื่อมของร่างกาย ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอิสระในแบบ ACTIVE AGEINC ได้ยาวนานมากที่สุด

Our Services

LivWell มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลาย เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ การบริหารงาน รวมถึงการออกแบบบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงวัยโดยเฉพาะ โดยเป้าหมายของบริการของเราคือการสร้างชุมชนผู้สูงวัยอิสระอย่างยั่งยืน

บริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการ
Product Development Consultancy

การวิเคราะห์รูปแบบของโครงการและออกแบบโดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัย

บริการวางแผนด้านการขายและการตลาด
Sales and Marketing Strategy

การวางแผนด้านการขายและการตลาดของโครงการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาที่พักอาศัยในวัยเกษียณ

บริการวางแผนและพัฒนาบุคลากรก่อนเปิดให้บริการ
Operation Planning and Training

กำหนดแนวทางสำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและด้านบริการ เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุด

Product Development Consultancy

Identifying Potentials

 • ศักยภาพของพื้นที่
 • ศักยภาพและสถานการณ์ตลาด
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • รูปแบบของโครงการที่ควรพัฒนา

Design and Remodeling

 • ให้คำแนะนำในการออกแบบส่วนประกอบหลักในโครงการ โดยเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ความอยู่ดีมีสุข และคงไว้ซึ่งความสบายของการอยู่อาศัย

Financial Planning

 • วิเคราะห์และประมาณการเงินลงทุน รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน

Sales & Marketing Strategy

Pricing
Stategy / Value
Proposition

 • พัฒนาแผนการกำหนดราคาและรูปแบบการขาย/เช่า และรายได้จากบริการที่มีความเหมาะสมที่สุด

Customer
Experience and
Engagement Planning

 • จัดกิจกรรมผ่านทางช่องทางสื่อสารหลักของโครงการ เพื่อให้สมาชิกและผู้อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมระหว่างกัน

Lease and Service
Agreement
Consultancy

 • ร่วมวางแผนและให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำสัญญาและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับที่พักและบริการ

Operation Planning and Training

Senior Living Permit
Registration in Thailand

 • จัดเตรียมเอกสารและความพร้อมในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

Operation and
Service Design

 • ออกแบบและวางแผนการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการของทีมงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

Staff
Training

 • วางแผนและจัดฝึกอบรมพนักงานให้แก่ทุกหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพและการบริการ

Livwell Executive

แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร

แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร

Director - Health & Wellness

ขนิษฐา แก้วพวงงาม

Operation Manager

รัศมี ศรีสุวรรณรัตน์

Vice President - Senior Living Consultant

ทูล นำพันธุ์วิวัฒน์

Business Development Manager

วลัยลักษณ์ สุภาคำ

Head of Nurse

วีระชัย จิตภักดี

Head of Physical Therapist

กฤษฎี โพธิทัต

Registered Dietitian Consultant

รายชื่อทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการนายาเรสซิเดนท์ บาย ลิฟเวล

ทีมแพทย์

ศ.ดร.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร

Palliative Care

 

นพ. ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ประสาทศัลยศาสตร์) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้เชี่ยวชาญระบบสมอง

 
 

ทีมโภชนาการ

กฤษฎี โพธิทุต 

MPH, RD, CDT

Registered Dietitian USA Certified Dietitian of Thailand

Nutrition Consultant, Educator, Nutrition coach

 

ทีมโภชนาการ

ขนิษฐา แก้วพวงงาม

Operation Manager

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วลัยลักษณ์ สุภาคำ

 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

(การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือด้วยเครื่องไตเทียม)

 

 

 

สุนิสา บุญมีมาก

 พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

 

 

ทีมนักกายภาพ

กภ. วีระชัย จิตภักดี

วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวท.ม.(สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กภ. วรวรรณ หัตถโชติ

 วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวท.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

กภ. คามิน เนาถาวร 

วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

กภ. สุลิเทพ ปิ่นรัตน์

วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.(กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กภ. ธนิดา วัชรเทศ

วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวท.ม.(กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กภ. เบญจทรัพย์ งามธรรมคุณ

วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Project under Management

Naya Residence at Riverine Village

โครงการที่พักอาศัยวัยอิสระ ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา

สัมผัสวิถีแห่งความ “อยู่ดีมีสุข” พร้อมก้าวสู่ “วัยอิสระ” อย่างมีคุณภาพ ในสังคมทีออกแบบมาเพื่อให้ทุกท่านใช้ชีวิตแบบ Active Ageing ได้ยาวนานทีสุด

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยบริการด้านสุขภาพทีมอบความอุ่นใจ การออกแบบที่คํานึงถึงความสะดวกสบาย รวมถึงกิจกรรมที่สร้างสังคมแห่งความสุขรอยยิ้มและมิตรภาพที่ สวยงาม

LivWell Originals Products

Master AquaBike

Aqua Exercise  หรือการออกกำลังกายในน้ำ นอกจากสนุกและสดชื่นแล้ว ยังอาศัยแรงหนืดของน้ำในการสร้างแรงต้าน และใช้ประโยชน์จากแรงพยุงของน้ำ ในการลดแรงกระแทกโดยเฉพาะในส่วนของข้อต่อ ทำให้เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสม และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับวัยอิสระ

LivWell ขอแนะนำ จักรยานน้ำรุ่นพิเศษ ร่วมพัฒนาโดย LivWell X Elderlife ออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระคนเอเชีย เคลื่อนย้ายสะดวก ทั้งยังทนทาน ปั่นสนุกและปลอดภัยได้ทั้งตัวท่านครอบครัว
 

LivWell

Partnership

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

LivWell

บริษัท ลิฟเวล ลิฟวิ่ง จำกัด
ที่ 1 อาคารพาร์ค สีม ชั้น 24 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีม เขตบางรัก กทม.

E-mail: contact@livwell-living.com

Tel:      064-956-5355